ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนตัวอย่าง

ค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร

ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียน 2563

โรงเรียนผดุงราษฎร์    จังหวัดพิษณุโลก

ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563


                   ด้วยโรงเรียนผดุงราษฎร์   จะรับสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563   โดยรับนักเรียนทั้

งชาย-หญิง   ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบ)  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นที่รับสมัคร

1.ชั้นเตรียมอนุบาล                   อายุ  2 ขวบ

2.ชั้นอนุบาล 1 – 3                   อายุ  3 – 5 ปี

3.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

            -ห้องเรียนปกติ

            -ห้องเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ IP

          -ห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน English Program

4.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

            -ห้องเรียนเน้นคณิตศาสตร์  Smart Math

          -ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ  Smart Eng

          -ห้องเรียนที่เน้นภาษจีน  Smart Chinese

          -ห้องเรียนปกติ

5.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

            -แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            -แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (แบบเข้มข้น)

            -แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

เงื่อนไขและวิธีการพิจารณารับนักเรียน

1.ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลปีที่ 3

             -พิจารณาจากเกณฑ์อายุของนักเรียน

             -พิจารณาจากความพร้อมของผู้เรียน ทั้งด้าน ร่างกาย  อารมณ์  และสติปัญญา

2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

              -พิจารณาจากการผ่านชั้นเดิมของนักเรียน (ได้รับการประเมินให้สามารถเลื่อนชั้นได้)

              -พิจารณาจากความพร้อมของผู้เรียน ทั้งด้าน ร่างกาย  อารมณ์  และสติปัญญา

3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

               -พิจารณาจากผลการเรียนเดิมของนักเรียน

               -พิจารณาตามเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรมหรือแผนการเรียน

               -พิจารณาจากการสัมภาษณ์

หลักฐานการมอบตัวของนักเรียน

            1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรนักเรียน              2  ชุด

            2.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน                                              2  ชุด

            3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา  ,มารดา                                   2 ชุด

            4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา  , มารดา                                     2 ชุด

            5.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว                                                       2 รูป

            6.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)                                   

            7.หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  (ตัวจริง)

วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตรงที่อาคารอำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์  ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

2.สมัครออนไลน์ ทางไลน์ ไอดี prs055304150 หรือ www.pr.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียด  โทร 055-304150

หมายเหตุ  กรณีรับสมัครออนไลน์หรือสมัครโดยตรงแต่ไม่ได้นำนักเรียนมาสัมภาษณ์  หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  เช่น นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนช้าหรือมีปัญหาด้านการควบคุมตนเอง  ,นักเรียนพิการที่ช่วยตนเองไม่ได้ ,นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. เป็นต้น โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสมัครและมอบตัว พร้อมทั้งจะคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองและถือว่าการสมัครและมอบตัวสิ้นสุดลง